info@windsandale.de

05341 - 9414082

Wien: MinoritenkircheWien: MinoritenkircheSalem: PferdeställeSalem: PferdeställeGent: GravensteenGent: GravensteenVenedigVenedigArmenien: Chor VirapArmenien: Chor VirapRomRom

Wien: Minoritenkirche

Salem: Pferdeställe

Gent: Gravensteen

Venedig

Armenien: Chor Virap

Rom